Renata Skawina - Fideratio
blank
Renata Skawina

Moją rolą jako coach’a jest wspieranie Cię w uzyskaniu jasności drogi, identyfikacji barier mentalnych i opracowaniu praktycznych strategii osiągania Twoich celów. Wspólnie możemy pracować nad zidentyfikowaniem i wyeksponowaniem Twoich mocnych stron, sprecyzowaniem wizji i stworzeniem planu działania zgodnego z Twoimi wartościami i celami.

Chcę podkreślić, że coaching nie jest oznaką słabości czy nieadekwatności, ale proaktywnym podejściem do samodoskonalenia.

Wspieram relację coachingową opartą na zaufaniu, szacunku i poufności, aby umożliwić Ci odkrywanie swoich celów i wyzwań w bezpiecznej i wspierającej atmosferze.

ENGLISH

My role as a coach is to support you in gaining clarity, identifying mental barriers, and developing practical strategies for reaching your goals.  Together, we can work to identify and expose your strengths, clarify your vision, and create a plan of action aligned with your values and goals.

I want to emphasize that coaching is not a sign of weakness or inadequacy but rather a proactive approach to self-improvement.

I foster a coaching relationship built on trust, respect, and confidentiality to allow you to explore your goals and challenges in a safe and supportive environment.

_____________________

Specjalizacja

 • Specjalizuję się w coachingu przywódczym i wykonawczym.  Pomagam liderom znaleźć i utrzymać wewnętrzną harmonię (działając zgodnie z osobistymi wartościami) i wywierać większy wpływ poprzez:
 • Przyjęcie stylu przywództwa opartego na wartościach.
 • Nauki skutecznego mówienia, bycia wysłuchanym i radzenia sobie w sytuacjach naładowanych emocjonalnie – oraz pomaganie innym w robieniu tego samego.
 • Uczenia się umiejętności coachingowych w celu budowania zaufania i rozwijania pozytywnych relacji z innymi i z samym sobą.

ENGLISH

Specialization

 • I specialize in leadership and executive coaching.  I help leaders find and maintain internal alignment (acting in accordance with personal values) and be more impactful by:
 • Embracing a values-driven leadership style for a more significant impact.
 • Learning to effectively speak, be heard, and self-manage in emotionally charged situations – and helping others do the same.
 • Learning coaching skills to build trust and foster positive relationships with others and the self.

_____________________

Wykształcenie i Doświadczenie Zawodowe:

  • Honorowy Licencjat z Psychologii na Uniwersytecie Torontońskim w Kanadzie (2001).
  • Absolwentka studiów podyplomowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Humber College, Toronto, Kanada (2004).
  • Certyfikowany Lider Zasobów Ludzkich (CHRL), Human Resources Professional Association, Canada (2005)
  • Certyfikat absolwenta w zakresie przywództwa opartego na wartościach, Royal Roads University, Victoria, Canada (2014).
  • Certyfikowany Profesionalny Co-Active Coach (CPCC), The Co-Active Training Instytut, Toronto, Kanada (2017).
  • Stowarzyszony Certyfikowany Coach (ACC), International Coach Federation (2017)
  • Certyfikowany trener Kluczowych Rozmów, Vital Smarts, Crucial Conversations (ponad 10 lat doświadczenia).
  • Human Resources Leader, 20 letnie kierownicze doświadczenie w branży opieki zdrowotnej.

ENGLISH

Education and Professional Experience

 • Honours Bachelor of Science in Psychology from the University of Toronto, Canada (2001).
 • Post-Graduate Certificate in Human Resources Management, Humber College, Toronto, Canada (2004).
 • Certified Human Resources Leader Designation (CHRL), Human Resources Professional Association, Canada (2005).
 • Graduate Certificate in Values-Based Leadership, Royal Roads University, Victoria, Canada (2014).
 • Certified Professional Co-Active Coach (CPCC), The Co-Active Training Institute, Toronto, Canada (2017).
 • Associate Certified Coach (ACC), International Coach Federation (2017).
 • Certified Crucial Conversations Trainer with over 10 years of experience.
 • Senior Human Resources Leader with twenty (20) years of experience in the Healthcare industry.